Bảng mã màu dùng trong thiết kế website Thiet-ke-web

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Thiết kế web trọn gói
Thiết kế web trọn gói
Thiết kế web trường học
Thiết kế web trường học
Thiết kế web bán hàng
Thiết kế web bán hàng
Tư vấn thiết kế web HỖ TRỢ ONLINE
Giờ làm việc: 7h AM - 24h PM
Các ngày trong tuần
 

TƯ VẤN THIẾT KẾ WEB

Tư vấn thiết kế web

so-dien-thoai-thiet-ke-web

0984 601 916


Tư vấn làm web

so-dien-thoai-thiet-ke-web

0984 601 916


Tư vấn làm web

 

0984 601 916


TECHNICAL SUPPORT

Zalo-thiet-ke-web, Số zalo công ty thiết kế web

0984 601 916

kd@websitevangia.com
 Lĩnh vực web

Tải về nhiều nhất

quang-cao-google-adwords
dịch vụ email-markting

Trang chủ » Tin tức » Tin cập nhật

Bảng mã màu dùng trong thiết kế website

Thứ năm - 10/01/2013 06:51
Bảng màu theo mã HEX: Bảng màu theo mã HEX:, dùng cho các nhà thiết kế website, Chỉ cần coppy bảng mã và dán.

Bảng màu theo mã HEX: Bảng màu theo mã HEX:, dùng cho các nhà thiết kế website, Chỉ cần coppy bảng mã và dán.
 

Bảng màu theo mã HEX:

EEEEEE

888

666

555

444

333

111

000

FFCC00

FF9900

FF3300

AAAAAA

CCCCCC

CC9900

FFCC33

FFCC66

FF9966

AA3300

BB3300

CC3300

DD3300

CC0033

CCFF33

666600

CCCC00

FFFF00

CC9933

CC6633

660000

990000

CC0000

FF0000

FF0033

CCFF66

666633

CCCC33

FFFF33

996600

993300

993333

CC3333

FF3333

CC3366

FF0066

99FF66

669900

CCCC66

FFFF66

996633

663300

CC6666

FF6666

990033

CC3399

FF0099

66FF33

66CC00

CCCC99

FFFF99

CC9966

CC6600

FF9999

FF3399

CC0066

990066

FF00CC

33CC00

669933

CCFF99

FFFFCC

FFCC99

FF9933

FF99CC

CC6699

993366

660033

330033

66CC66

33FF33

99FF99

CCFFCC

 

CC99CC

996699

993399

990099

660066

336633

339933

99CC99

 

FF99FF

FF66FF

FF33FF

FF00FF

CC33CC

00CC33

339966

99FFCC

CCFFFF

3399FF

99CCFF

CC99FF

9966CC

663399

330066

CC00CC

33FF66

00CC66

99FFFF

99CCCC

0066CC

6699CC

9999CC

9933FF

6600CC

660099

CC00FF

66FF99

009966

66CCCC

669999

003366

336699

6666CC

666699

330099

9933CC

9900FF

66FFCC

33FFFF

339999

336666

006699

003399

3333CC

333399

333366

6633CC

6600FF

33FFCC

00CCCC

006666

003333

3399CC

3366CC

0000CC

000099

000066

000033

3300FF

00BB99

00CCFF

0099CC

33CCFF

66CCFF

6699FF

0033CC

0033FF

0066FF

3300AA

3300CC

Bảng màu theo mã RGB:

255,
255
204,
204,
204
153,
153,
153
102,
102,
102
51,
51,
51
0,
0,
0

 
153,
204,
0

 
255,
204,
0
204,
153,
0
255,
204,
51
255,
204,
102
255,
153,
0
255,
153,
102
255,
102,
51
255,
102,
0
204,
51,
0
255,
51,
0

 
204,
0,
51
204,
255,
0
204,
255,
51
51,
51,
0
102,
102,
0
153,
153,
0
204,
204,
0
255,
255,
0
204,
153,
51
204,
102,
51
51,
0,
0
102,
0,
0
153,
0,
0
204,
0,
0
255,
0,
0
255,
51,
102
255,
0,
51
153,
255,
0
204,
255,
102
153,
204,
51
102,
102,
51
153,
153,
51
204,
204,
51
255,
255,
51
153,
102,
0
153,
51,
0
102,
51,
51
153,
51,
51
204,
51,
51
255,
51,
51
204,
51,
102
255,
102,
153
255,
0,
102
102,
255,
0
153,
255,
102
102,
204,
51
102,
153,
0
153,
153,
102
204,
204,
102
255,
255,
102
153,
102,
51
102,
51,
0
153,
102,
102
204,
102,
102
255,
102,
102
153,
0,
51
204,
51,
153
255,
102,
204
255,
0,
153
51,
255,
0
102,
255,
51
51,
153,
0
102,
204,
0
153,
255,
51
204,
204,
153
255,
255,
153
204,
153,
102
204,
102,
0
204,
153,
153
255,
153,
153
255,
51,
153
204,
0,
102
153,
0,
102
255,
51,
204
255,
0,
204
0,
204,
0
51,
204,
0
51,
102,
0
102,
153,
51
153,
204,
102
204,
255,
153
255,
255,
204
255,
204,
153
255,
153,
51
255,
204,
204
255,
153,
204
204,
102,
153
153,
51,
102
102,
0,
51
204,
0,
153
51,
0,
51
51,
204,
51
102,
204,
102
0,
255,
0
51,
255,
51
102,
255,
102
153,
255,
153
204,
255,
204

 
204,
153,
204
153,
102,
153
153,
51,
153
153,
0,
153
102,
51,
102
102,
0,
102
0,
102,
0
51,
102,
51
0,
153,
0
51,
153,
51
102,
153,
102
153,
204,
153

 
255,
204,
255
255,
153,
255
255,
102,
255
255,
51,
255
255,
0,
255
204,
102,
204
204,
51,
204
0,
51,
0
0,
204,
51
0,
102,
51
51,
153,
102
102,
204,
153
153,
255,
204
204,
255,
255
51,
153,
255
153,
204,
255
204,
204,
255
204,
153,
255
153,
102,
204
102,
51,
153
51,
0,
102
153,
0,
204
204,
0,
204
0,
255,
51
51,
255,
102
0,
153,
51
0,
204,
102
51,
255,
153
153,
255,
255
153,
204,
204
0,
102,
204
102,
153,
204
153,
153,
255
153,
153,
204
153,
51,
255
102,
0,
204
102,
0,
153
204,
51,
255
204,
0,
255
0,
255,
102
102,
255,
153
51,
204,
102
0,
153,
102
102,
255,
255
102,
204,
204
102,
153,
153
0,
51,
102
51,
102,
153
102,
102,
255
102,
102,
204
102,
102,
153
51,
0,
153
153,
51,
204
204,
102,
255
153,
0,
255
0,
255,
153
102,
255,
204
51,
204,
153
51,
255,
255
51,
204,
204
51,
153,
153
51,
102,
102
0,
102,
153
0,
51,
153
51,
51,
255
51,
51,
204
51,
51,
153
51,
51,
102
102,
51,
204
153,
102,
255
102,
0,
255
0,
255,
204
51,
255,
204
0,
255,
255
0,
204,
204
0,
153,
153
0,
102,
102
0,
51,
51
51,
153,
204
51,
102,
204
0,
0,
255
0,
0,
204
0,
0,
153
0,
0,
102
0,
0,
51
102,
51,
255
51,
0,
255
0,
204,
153

 
0,
153,
255
0,
153,
204
0,
204,
255
51,
204,
255
102,
204,
255
102,
153,
255
51,
102,
255
0,
102,
255
0,
51,
255
0,
51,
204

 
51,
0,
204 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mới hơn được đề xuất

Đề xuất cho bạn

 

Tin cho khách hàng

Văn bản liên quan

Tải xuống báo giá

bao-gia-thiet-ke-web-tron-goi
bang-gia-quang-cao-google
bao-gia-seo
 

Thông báo mới


  Thiết kế web trọn gói WEB TRỌN GÓI
    Thiết kế web trường học VỀ CHÚNG TÔI
    Hotline: 0984 601 916  

 

Web trọn gói Thiết kế web trọn gói

 

Web chuẩn SEO Tin tức & sự kiện

 

Điện thoại: (04) 62594 315

 

 

Thiết kế web nhanh Thiết kế web bán hàng

 

Web giá rẻ Tư vấn thiết kế web

 

KD Miền bắc:  16/8/3 An Dương Vương, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội

 

 

Công ty thiết kế web Web trường học

 

Công ty thiết kế web Dịch vụ GTGT

 

KD Miền nam: 644/4/4/3 P. 7, Quận 10, TP. HCM

 

 

Web uy tín Làm web trọn gói

 

Thiết kế web trường học Bảo mật thông tin

 

Dp International: Post code: 1020 /Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Web trọn gói, Web bán hàng Web theo yêu cầu

 

Web chuyên nghiệp Chính sách & Quy định

 

T&C.Co.ltd   Email: sales@websitevangia.com

 

 

 

 

 

 

www.websitevangia.com   | .biz

 

 

© Copyright 2010-2018 websitevangia .com    hg vi    Social share  Thiết kế web trường học, web bán hàng giá rẻ, công ty thiết kế web  chuyên thiết kế web  googleplus  web giá rẻ

Trang web đã thông báo với Bộ Công Thương